Dialogue with Kato Yoshikazu

Kato Yoshikazu Speaking
Kato Yoshikazu
September 26, 2014

On Tuesday, April 28, renowned Japanese scholar Kato Yoshikazu will host this cross-cultural dialogue on China, Japan and the US.